Article

"Tiểu thuyết xuất hiện tại nam kỳ"

Mãi cho đến những năm cuối của thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 các nhà văn học sử Việt Nam, phần đông là người Bắc, đều cho rằng tiểu thuyết bắt đầu ở miền Bắc với Tố tâm của Hoàng Ngọc Phách và Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật. Cả hai tác phẩm này đều được xuất bản vào năm 1925. Hai tác giả của bài nghiên cứu này, xuất bản vào năm 1993, giải thích rằng tiểu thuyết thật sự đã xuất hiện trước ở miền Nam, trong vùng thuộc địa của người Pháp gọi là Cochinchina. Họ bàn đến các tác phẩm của những tiểu thuyết gia đầu tiên - Trần Chánh Chiếu, Trương Duy Toản, và Hồ Biểu Chánh – nhất là tiểu thuyết Ai làm được của Hồ biểu Chánh, xuất bản vào năm 1912. Theo hai nhà nghiên cứu này, Schafer và Thế Uyên, những nhà văn Nam bộ này đáng được nhìn nhận là những tiểu thuyết gia đầu tiên của Viêt Nam.

Relationships

Items